Mahmoud ElMansy: knowledge meant to be free

يامقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك يامصرف القلوب اصرف…

يامقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك يامصرف القلوب اصرف قلبي الي طاعتك